• 52 333 02 70
 • nckswiecie@wp.pl

Oferta edukacyjna

Nasza oferta edukacyjna

O zł opłat przez cały okres trwania nauki

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS oraz inne

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

SZKOŁA BEZPŁATNA

Nauka w szkole trwa 3 lata w systemie dziennym, kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.
Kształcenie ogólne w każdym zawodzie odbywa się na terenie szkoły, natomiast praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, z którym uczeń podpisuje umowę jako młodociany pracownik.

Zawody:

ELEKTRYK

Zawód elektryka daje Ci możliwość podjęcia pracy w różnych rolach.

Elektryk wykonuje między innymi:

 • instalacje elektryczne oraz bada ich stan w czasie eksploatacji,
 • przeprowadza kontrolę jakości urządzeń elektrycznych w procesie produkcji i eksploatacji,
 • dobiera, instaluje obsługuje i serwisuje maszyny i urządzenia elektryczne oraz aparaturę sterującą i pomiarową,
 • nadzoruje ruch sieci elektroenergetycznej,

CUKIERNIK

Cukiernik to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stojący przed nowymi wyzwaniami i dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Nauka w tym zawodzie trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, a także zajęcia praktyczne u pracodawców.. W dzisiejszych czasach cukiernik ma nie tylko szansę na świetną pracę za dobrą pensję, ale i satysfakcję z pracy, a nawet sławę. Absolwent kończący szkołę w zawodzie Cukiernik będzie przygotowany do wykonywania zadań w zakresie:

 • sporządzania półproduktów cukierniczych np. kremów, mas, polew cukierniczych,
 • sporządzania wyrobów cukierniczych np. pączków, tortów, faworków, ciasteczek,
 • dekorowania wyrobów cukierniczych np. masami cukrowymi, elementami z masy karmelowej,
 • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji cukierniczej.

FRYZJER

Kształcenie w zawodzie fryzjera ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego i fachowego wykonywania zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej. Fryzjer należy do zawodów typowo usługowych, zatem w kształceniu naszych uczniów zwracamy uwagę na istotne dla przyszłego fryzjera cechy, a w szczególności komunikatywność, uczciwość i rzetelność, podzielność uwagi.

PIEKARZ

Osoba na stanowisku Piekarz jest osobą odpowiedzialną za organizację procesu i wykonawstwo wypieku chleba oraz – coraz częściej – za produkcję galanterii piekarskiej, np. rogali, chałek, bułek słodkich i drożdżówek. Podstawowym zadaniem piekarza jest wyprodukowanie pieczywa o jakości oczekiwanej przez klientów. Odpowiada on za właściwe przygotowanie mieszanek mąk i dodatków.

Do obowiązków piekarza należy też

 • przygotowanie ciast zgodnie z recepturą,
 • prowadzenie ich fermentacji z zachowaniem wszystkich parametrów technologicznych,
 • następnie dzielenie i kształtowanie ręczne lub mechaniczne kęsów ciasta.

Rozrost końcowy uformowanego ciasta odbywa się w komorach rozrostowych lub w pomieszczeniach piekarni. Wyrośnięte kęsy ciasta trafiają do pieca piekarskiego, gdzie pod nadzorem piekarza są wypiekane z zachowaniem zasad technologicznych. Pieczywo po wypieku trafia do magazynu wyrobów gotowych a następnie do punktów sprzedaży.

Licea ogólnokształcące

Jest to propozycja dla osób, które chcą zdobyć wykształcenie średnie nie rezygnując z pracy i codziennych obowiązków. Ukończenie Liceum daje szansę na zdobycie lepszej pracy, otwiera drogę do dalszego kształcenia.

Licealistom zapewniamy możliwość kontynuowania nauki w Policealnej Szkole, w której nauka również jest bezpłatna.

Nasze liceum posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to szkoła dla tych, którzy zakończyli edukację na poziomie ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ukończyli szkołę zawodową.
Nauka trwa 3 lata (6 semestrów).

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym ( piątek od 16.00 do 20.00 i sobota od 8.00 do 18.00, dwa razy w miesiącu).

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS i inne.
Każdy uczeń otrzymuje legitymację szkolną, która uprawnia do zniżek na przejazdy i bilety wstępu.

Technik Administracji

Nauczysz się między innymi:

 • przygotowywać projekty umów, porozumień, decyzji,
 • redagować pisma, sprawozdania, notatki służbowe,
 • sporządzać protokoły, regulaminy,
 • prawidłowo przyjmować, segregować i przekazywać informacje.

Technik usług kosmetycznych

Nauczysz się między innymi:

 • wykonywać zabiegi w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej,
 • wykonywać zabiegi fizykoterapeutyczne
 • udzielać porad z zakresu kosmetyki zachowawczej,
 • udzielać porad z zakresu kosmetyki zdobniczej.

Technik Ekonomista

Nauczysz się między innymi:

 • samodzielne wykonywać oraz współdziałać przy wykonywaniu czynności związanych z organizacją i przygotowaniem procesów:
  – zaopatrzenia,
  – magazynowania,
  – transportu
 • prowadzenia prac związanych z badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością, polityką zatrudnienia, wynagrodzeniami, zaopatrzeniem i gospodarką materiałową, księgowością i gospodarką finansową podmiotów gospodarczych.

Asystent osoby niepełnosprawnej – nauka trwa 1 rok

Nauczysz się między innymi:

 • udzielać pomocy osobie niepełnosprawnej,
 • współtworzyć programy rehabilitacyjne,
 • świadczyć opiekę w zakresie czynności higienicznych.

Technik Informatyk

Nauczysz się między innymi:

 • projektować strony WWW,
 • składać i konfigurować sprzęt komputerowy,
 • zarządzać bazą danych,
 • testować i wdrażać nowe programy,
 • zapewnić bezpieczeństwo bazy danych firmy.

Opiekun w domu pomocy społecznej

Nauczysz się między innymi:

 • rozpoznawać i oceniać stan funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego osoby podopiecznej,
 • opracowywać indywidualny plan procesu pomocy i opieki dla osoby podopiecznej,
 • sprawować opiekę nad osobą niesamodzielną, niepełnosprawną lub przewlekle chorą
 • utrzymywać sprawność i aktywizować podopiecznych do współpracy zespołem terapeutycznym.

Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia

Nauczysz się między innymi:

 • organizować i kierować działalnością wewnętrznych służb ochrony, usługami detektywistycznymi, ochroną obiektów i mienia,
 • prowadzić działalność w zakresie zapobiegania, rozpoznawania i wykrywania zagrożeń w odniesieniu do chronionej jednostki organizacyjnej,
 • analizować stan potencjalnych zagrożeń oraz aktualnego i perspektywicznego stan bezpieczeństwa chronionych obszarów, obiektów i urządzeń,
 • prowadzić dokumentację wewnętrznej służby ochrony,
 • sporządzać plany ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie,
 • dokonywać analiz czynników mających wpływ na tworzenie i funkcjonowanie wewnętrznych służb ochrony oraz prowadzić działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia na podstawie koncesji,
 • organizować współpracę specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami miejskimi.